Beint í efni

Lög Stéttarfélags lögfræðinga

I. Félagið

1. grein. Nafn félagsins

Heiti félagsins er Stéttarfélag lögfræðinga, skammstafað SL. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. grein. Hlutverk og tilgangur

Stéttarfélag lögfræðinga er stéttarfélag og fer með umboð félagsfólks í kjara- og réttindamálum gagnvart launagreiðendum og öðrum.

Tilgangur stéttarfélags lögfræðinga er að:

• Vinna að bættum kjörum félagsfólks og gæta hagsmuna þess í kjara- og réttindamálum.

• Standa vörð um réttindi félagsfólks á vinnumarkaði, upplýsa þau um réttindi þeirra og skyldur og koma fram fyrir þeirra hönd eftir atvikum.

• Stuðla að öryggi félagsfólks á vinnustað í samráði við þar til bærar stofnanir.

• Efla félagsfólk á vinnumarkaði.

• Stuðla að samstarfi við innlend og erlend stéttarfélög.

3. grein. Heildarsamtök

Stéttarfélag lögfræðinga á aðild að Bandalagi háskólamanna – BHM.

II. Félagsaðild og félagsgjöld

4. grein. Félagsaðild

Félagsaðild er heimil þeim launþegum sem lokið hafa háskólaprófi í lögfræði frá viðurkenndum háskóla. Félagi sem greiðir félagsgjald telst fullgildur félagi og hefur kjörgengi til embætta og atkvæðisrétt við afgreiðslu mála innan félagsins.

Háskólanemum sem stunda nám í lögfræði frá viðurkenndum háskóla og greiða félagsgjald af launum á námstíma er heimil full aðild að félaginu og sjóðum tengdum því, að undanskildu kjörgengi til stjórnar og annarra trúnaðarstarfa. Hver háskólanemi á rétt á aðild að félaginu í samtals fimm ár.

Háskólanemum í lögfræði stendur einnig til boða félagsaðild með takmörkuðum réttindum og skyldum. Nefnast þeir þá ungfélagar og greiða ekki félagsgjöld. Ungfélagaaðild veitir rétt til þátttöku í starfi Stéttarfélags lögfræðinga, málfrelsi og tillögurétt á félagsfundum en þó ekki atkvæðisrétt eða kjörgengi.

5. grein. Félagsgjöld

Félagsgjöld skulu ákveðin á aðalfundi og er félagsfólki skylt að greiða þau. Tillögur um breytingar á félagsgjöldum skulu berast stjórn eigi síðar en þremur sólarhringum fyrir aðalfund og skulu birtar á vef félagsins með endanlegri dagskrá.

6. grein. Aðildarumsókn

Umsókn um félagsaðild skal vera skrifleg og með henni skal fylgja staðfesting á námslokum eða staðfesting á námi frá viðurkenndum háskóla. Sé aðildarumsókn samþykkt öðlast hún gildi þegar félagsgjöld hafa verið greidd. Ungfélagaaðild öðlast gildi þegar hún hefur verið samþykkt. Stjórn getur falið skrifstofu félagsins að afgreiða umsóknir.

7. grein. Úrsögn

Félagsaðild fellur að jafnaði úr gildi þremur mánuðum eftir að greiðslur félagsgjalda hætta að berast félaginu nema sýnt sé fram á að um tímabundið ástand sé að ræða, s.s. vegna fæðingaorlofs, launalauss leyfis eða sambærilegs. Eftir að vinnustöðvun hefur verið boðuð hjá launagreiðanda viðkomandi félaga telst félagsaðild hans þó engu að síður virk þar til vinnustöðvun hefur verið aflýst.

III. Aðalfundur

8. grein. Aðalfundur

Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins.

Aðalfund skal halda fyrir lok apríl ár hvert og telst löglegur ef löglega er til hans boðað.

Stjórn getur ákveðið að aðalfundur fari fram sem staðfundur, fjarfundur eða sem bæði stað- og fjarfundur og skal þess þá getið í fundarboði. Ef aðalfundur er haldinn að einhverju leyti sem fjarfundur, skulu atkvæðagreiðslur og samþykktir fara fram rafrænt.

Boðað skal til aðalfundar með 14 daga fyrirvara á vef félagsins og með tölvupósti til félagsfólks. Á fundinum ræður einfaldur meirihluti í öllum málum nema þegar breyta á lögum félagsins, sbr. 20. grein. Atkvæðisrétt á aðalfundum hafa fullgildir félagar í Stéttarfélagi lögfræðinga.

Á dagskrá aðalfundar skulu vera eftirfarandi liðir:

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara

2. Skýrsla stjórnar kynnt

3. Endurskoðaðir reikningar félagsins lagðir fram til samþykktar

4. Ákvörðun um félagsgjöld, sbr. 5 grein

5. Lagabreytingar, sbr. 20 grein

6. Kosning formanns, sbr. 9 grein

7. Kosning stjórnar, sbr. 9 grein

8. Önnur mál

9. grein. Framboð og kosning til embætta

Framboð til setu í stjórn félagsins og til formanns skulu tilkynnt skriflega til stjórnar minnst þremur dögum fyrir aðalfund. Berist ekki framboð í allar trúnaðarstöður í aðdraganda aðalfundar má auglýsa eftir framboðum á fundinum.

Kjörtímabil stjórnar er tvö ár. Annað hvert ár skal kjósa formann og tvo stjórnarmenn og hitt árið tvo stjórnarmenn. Kjósa skal tvo varamenn í stjórn til eins árs. Annarsvegar fyrsta varamann og hins vegar annan varamann. Taka þeir sæti í stjórn í þeirri röð í forföllum stjórnarmanna.

10. grein. Aukaaðalfundir

Stjórn er heimilt að boða til aukaaðalfunda.

IV. Stjórn og félagsstarf

11. grein. Stjórn

Stjórn félagsins er kosin á aðalfundi og skal skipuð fimm fullgildum félögum og tveimur til vara. Formann skal kjósa sérstaklega en að öðru leyti skiptir stjórn með sér verkum og ákveður hver sé varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi. Formaður getur boðað varafulltrúa til þátttöku í starfi stjórnar og hefur hann þá málfrelsi og tillögurétt en ekki atkvæðisrétt nema ef aðalfulltrúi forfallast.

Stjórn fer með æðsta vald í málefnum félagsins milli aðalfunda og er málsvari þess. Hún gætir þess að lögum og samþykktum félagsins sé framfylgt og fer með umboð félagsins til kjarasamninga.

Formaður boðar stjórnarfundi með dagskrá eins oft og þörf krefur og stýrir þeim. Boða skal fund ef a.m.k. einn stjórnarfulltrúi óskar þess og skal hann þá haldinn innan viku. Fundir stjórnar eru lögmætir ef meirihluti fulltrúa mætir og ræður meirihluti greiddra atkvæða niðurstöðu mála. Falli atkvæði á jöfnu skal atkvæði formanns ráða.

Stjórn ber ábyrgð á fjármálum og rekstri félagsins. Ákvarðanir stjórnar skulu bókaðar í fundargerð sem stjórn undirritar.

Stjórn er heimilt að standa fyrir rafrænum kosningum, t.d. atkvæðagreiðslum um kjarasamninga.

12. grein. Trúnaðarmenn

Stjórn skal beita sér fyrir því að trúnaðarmenn séu kjörnir á vinnustöðum, sbr. 5. kafla laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986 og 9.–12. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938,.

13. grein. Félagsfundir

Stjórn boðar almennan félagsfund þegar tilefni gefst til, staðfund, fjarfund eða blöndu af þessu tvennu.

Félagsfundir skulu boðaðir með minnst 3 daga fyrirvara á vef félagsins og með tölvupósti til félagsfólks. Efni fundarins skal fylgja fundarboði.

V. Fjármál og rekstur félagsins

14. grein. Ábyrgð stjórnar

Stjórn félagsins ber ábyrgð á fjármálum og rekstri félagsins. Ákvarðanir um óregluleg og meiriháttar útgjöld og fjárhagslegar skuldbindingar fyrir félagið skulu teknar til formlegrar afgreiðslu á stjórnarfundum.

15. grein. Skrifstofa félagsins

Stjórn er heimilt að gera samning um rekstur skrifstofu til að sinna þjónustu við félagsfólk í samstarfi við önnur félög innan BHM. Formaður félagsins skal sitja í stjórn skrifstofunnar og fara þar með umboð stjórnar.

16. grein. Ársreikningar

Fjárhagsár ársreikninga skal miðast við almanaksár og skal stjórn fela löggiltum endurskoðanda, sem er óháður félaginu, að endurskoða reikninga þess.

Endurskoðaða ársreikninga skal leggja fram á aðalfundi áritaða af endurskoðanda, stjórn og framkvæmdastjóra skrifstofu félagsins.

VI. Kjarasamningar og meðferð þeirra

17. grein. Samninganefndir

Stjórn félagsins er jafnframt aðalsamninganefnd þess og er formaður jafnframt formaður hennar nema stjórn ákveði annað. Stjórn er heimilt að kveðja annað fólk til setu í samninganefndum.

Verkefni samninganefnda eru að:

• Undirbúa og samþykkja kröfugerð félagsins vegna kjarasamningsviðræðna

• Taka ákvörðun um það hvort leitað skuli eftir samþykki félagsfólks til verkfallsboðunar

• Vera stjórn félagsins til ráðgjafar um kjaraatriði og túlkun kjarasamninga.

Verði ágreiningur í samninganefnd um tiltekið mál skal greiða atkvæði um það og ræður þá meirihluti atkvæða úrslitum. Falli atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns samninganefndar.

Samninganefndir hafa umboð til að gera kjarasamninga í nafni félagsins með fyrirvara um samþykki félagsfólks sem á aðild að viðkomandi samningi.

18. grein. Atkvæðagreiðsla um kjarasamninga

Stjórn skal kynna gerðan kjarasamning því félagsfólki sem samningurinn nær til og standa fyrir atkvæðagreiðslu um hann. Þá skal félagsfólk velja á milli þess að samþykkja eða hafna kjarasamningi og ræður meirihluti atkvæða niðurstöðunni. Rafræn atkvæðagreiðsla skal vera jafngild atkvæðagreiðslu á félagsfundi.

19. grein. Boðun verkfalla

Tillaga samninganefndar um boðun verkfalls skal borin undir atkvæði félagsfólks sem málið varðar og ræður meirihluti greiddra atkvæða úrslitum.

VII. Lagabreytingar

20. grein. Lagabreytingar

Lögum þessum má aðeins breyta með samþykki 2/3 greiddra atkvæða á aðalfundi.

Tillögur stjórnar að lagabreytingum skulu kynntar í fundarboði með að minnsta kosti 14 daga fyrirvara.

Skriflegar tillögur félagsfólks um lagabreytingar skulu hafa borist stjórn eigi síðar en þremur sólarhringum fyrir aðalfund og skulu birtar á vefsíðu félagsins með endanlegri dagskrá.

VIII. Slit félagsins

21. grein. Félagsslit

Félaginu verður aðeins slitið með samþykki 2/3 greiddra atkvæða á aðalfundi og skal þá skipuð félagsslitanefnd sem tekur ákvörðun og sér um ráðstöfun eigna félagsins.

Samþykkt á aðalfundi Stéttarfélags lögfræðinga þann 16. mars 2023